การเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical-engineering-Thailand

วิศวกรรมเครื่องกล ถือว่าเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ศาสตร์หนึ่ง เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรรม ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เพราะวิศวกรรมเครื่องกลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจะมีหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นคือการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการติดตั้ง รวมไปจนถึงการบำรุงรักษา เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม ก็จะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง คนส่วนใหญ่มีรายได้ดี สามารถเลี้ยงชีพได้ ดังนั้นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับวิศวกรรมเครื่องกล ทำให้มีผลพวงไปจนถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วยนั่นเอง

ในส่วนของภาควิชาวิสวะกรรมเครื่องกล ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย มีหลายสถาบันที่เปิดสอนในภาคนี้ อย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนี้ ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต ประดิษฐ์ คิดค้น และสุดท้ายคือการบำรุงรักษา ซึ่งถ้าหากมองรวมๆ เราจะสังเกตได้ว่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะมีความรู้ในแบบองค์รวม มีความครอบคลุม ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีความรู้ทางด้านวิทศาสตร์ที่ครบด้าน ทั้งเคมี ฟิสิกส์ รวมไปจนถึงกลศาสตร์ การประยุกต์ต่างๆ  การออกแบบเครื่องยนต์ พื้นฐานหุ่นยนต์ ระบบความร้อน ความเย็น การวิเคราะห์ยานยนต์ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น โดยทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมานี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงาน การเคลื่อนไหว ทั้งสิ้น จากนั้นก็เอามาประยุกต์ใช้ รวมถึงนำมาวิเคราะห์ระบบกลไกต่างๆ ของมันอย่างเจาะลึก

Mechanical-engineering-student

ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อาจจะฟังดูยาก เพราะต้องจำเยอะ แต่ความจริงแล้วในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามการเรียนเพื่อความเข้าใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะความจริงแล้วถึงแม้ว่าเราจะท่องสูตรไปมากแค่ไหน ถึงเวลาจริงๆ เราก็สามารถที่จะเปิดดูสูตรเหล่านี้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าการท่องจำ คือการทำความเข้าใจ แล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง ดังนั้นในส่วนของการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล จึงต้องใช้ความเข้าเป็นหลัก เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในส่วนของการทำงาน ผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล สามารถที่จะทำงานได้ในหลายหน้าที่ เนื่องจากการเรียนรู้ที่ครอบคลุมนั่นเอง อย่างเช่น วิศวกรงานระบบในโรงงาน หรืออาคาร สามารถเป็นได้ทั้งผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง รวมไปจนถึงผู้ดูแลระบบ  เป็นต้น นอกจากนี้พื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมก็สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนรู้มีความสามารถหลายอย่าง และทำให้สามารถทำงานได้ในหลายๆ ด้าน ทั้งนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการต่างๆ เป็นต้น