วิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทยในปัจจุบัน

Mechanical-engineering-and-development

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิศวกรรมแต่ละสาขาวิชาก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ รวมไปจนถึงลักษณะของการประกอบอาชีพด้วย ในส่วนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อที่จะประดิษฐ์ ผลิตเครื่องกลต่างๆ นับว่าเป็นกำลังสำคัญมากๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้ประเทศพัฒนา โดยเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศใดก็ตามที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม คนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นจะมีอาชีพ แถมยังเป็นกำลังสำคัญในการส่งออก ช่วยให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนี้นับว่าเป็นสาขาที่เก่าแก่มากสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่จะคอยผลิตเครื่องกลต่างๆ ทำหน้าที่ในการติดตั้ง การดูแล รวมไปจนถึงการพัฒนา ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะใช่เครื่องทุ่นแรง มากกว่าใช้แรงงานคน หรือแรงงานสัตว์เหมือนในอดีต ดังนั้นในส่วนของการพัฒนาเครื่องกลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้แทนแรงงานคน และแรงงานสัตว์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างดี

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้วิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วย ในอดีตนั้นในส่วนของการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ อาจจะยังไม่มีทางเลือกมากเท่าปัจจุบัน อย่างเช่นในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องกลต่างๆ ในอดีตนั้นอาจจะมีวัสดุในการผลิตเพียงไม่กี่อย่าง แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลก จึงทำให้ในส่วนของการประดิษฐ์เครื่องกล มีความหลากหลายในการเลือกใช้วัสดุตามไปด้วยนั่นเอง นอกจากวัสดุแล้ว ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายเช่น โครงสร้างใหม่ๆ กลไกใหม่ๆ ระบบการทำงานเครื่องกลแบบใหม่ๆ เป็นต้น

ประเทศไทยของเรานับว่าเป็นประเทศที่มีการเปิดการเรียนการสอน ในส่วนของสาชาวิศวกรรมศาสตร์อย่างหลากหลาย ทำให้สามารถที่จะสร้างนักศึกษา หรือบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมได้มากพอสมควร โดยเฉพาะในส่วนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งนับว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาก เพราะเป็นสาขาที่มีหน้าที่หลายอย่าง ที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรม แถมยังเป็นสาขาวิชาที่สามารถประยุกต์ทำอาชีพอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย อันเนื่องมาจากการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ค่อนข้างมีความครอบคลุมในรอบๆ ด้าน ทั้งการซ่อมบำรุง การผลิต การดูแล การติดตั้ง ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจึงสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย และอาชีพที่มีความหลากหลายนี่เองที่จะช่วยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีศักยภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยคนในประเทศเราเองให้ได้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ นอกจากนี้บ่อยครั้งเราจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการผลิตเครื่องกลต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการแบบใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งเป็นผลงานของคนไทยเอง ก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เยาวชนของไทยหลายคน ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งาน และประกาศให้โลกได้รู้ว่าเราเองก็มีความสามารถเช่นกัน