วิศวกรมีส่วนกับการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร

How do engineers contribute to Thailand's development?

ในโลกศตวรรษที่ 21 โลกแห่งเทคโนโลยีที่มีพลังอำนาจในการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ประเทศไทยจึงต้องเร่งการขับเคลื่อนให้เดินหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ โดยใช้หลักยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เข้าปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แรงงาน การผลิต การบริการ หนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบนี้คือ วิศวกร ผู้ที่มีส่วนสร้างสิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถนำไปใช้ได้ทุกภาคส่วนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศ วิศวกรจึงมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในยุค 4.0 นี้

Engineers with Thailand Development Assistance

วิศวกรกับการมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไทย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อย ๆ ตอบโจทย์ชีวิตสำหรับผู้คนให้มีความสะดวกสบาย ในด้านสาธารณูปโภค, สาธารณสุข, คมนาคม, เกษตรกรรม, พลังงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหลายด้าน ล้วนพัฒนาเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ ฯลฯ จนทำให้ใช้งานง่ายสะดวกสบาย รวดเร็ว ทุกวัยเข้าถึงได้แบบไม่ยุ่งยาก ถ้าจะถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ออกแบบจัดสร้าง เมื่อมองภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน มาจากทุกวิชาชีพสาขาที่เกี่ยวข้อง

แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านั้น เบื้องหลังกลุ่มคนสามารถออกแบบ คิดค้น และสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งหมดได้จนสำเร็จมาจากกลุ่มคนที่เรียกว่า “วิศวกร” พวกเขาทำหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์  จัดการปัญหา ติดตั้งเครื่องจักร จัดการการผลิต ปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไข จนเกิดเป็นผลงานวัตกรรมใหม่ ๆ ออกสู่สังคม เกิดเป็นชิ้นงานที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และในประเทศ

สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบของกลุ่มวิศวกร อย่างเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้ใช้ประโยชน์จริง เช่น การออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน, ภายในบ้าน, ออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์, การก่อสร้างอาคาร, การสร้างเครื่องยนต์ทางอากาศ บนบก ทางน้ำ ที่เอื้อความสะดวกสบายให้กับทุกคนบนเส้นทาง, การสร้างถนน, ชลประทาน รวมไปถึงการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต มีลักษณะเลียนแบบพฤติกรรม และความคิดมนุษย์ สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ระบบ AI นี้เป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่บนโลกที่เข้าสามารถจัดการระบบในเครือข่ายธุรกิจได้ (Smart Business) จัดการฟาร์ม (Smart Farm) ระบบปฏิบัติการบ้าน (Smart Home) ระบบจัดการเมืองทั้งเมือง (Smart City) ทั้งหมดมีส่วนช่วยในการจัดการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น และประโยชน์อีกหลายด้านที่ล้วนพัฒนาประเทศได้

ในยุคปัจจุบันอาชีพวิศวกรจึงเป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้นภาคภูมิใจที่สุด เพราะเป็นบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากชิ้นเล็ก ๆ ไปถึงชิ้นก่อสร้างขนาดมหึมา เป็นบุคคลผู้เสกสรรปั้นชิ้นงานจากที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่า ถือว่ามีส่วนสำคัญที่สุด เป็นฟันเฟืองขนาดใหญ่ที่ทำให้ฟันเฟืองชิ้นอื่น ๆ หมุนเดินหน้าต่อไปได้ ตรงตามวิสัยทัศน์แห่งยุคนี้