หลักสูตรการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical-engineering-students

วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาการอื่นๆ ในหลายๆ แขนง หลายๆ วิชาความรู้ ทั้งที่เป็นทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากนี้ในส่วนของผู้เรียนเองจะต้องมีทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย  เช่น ทักษะในการเรียนรู้ การทำงาน ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การมีความคิดสร้างสรรค์  การมองในแง่มุมที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ  เป็นต้น ซึ่งทักษะความรู้ดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆ ที่จะเอามาบูรณาการรวมกันในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญกับประเทศมากๆ

ในส่วนของหลักสูตรการเรียนรู้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศ กับมหาลัย แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันซะมากกว่า เช่น การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ ความรู้ต่างๆ ความเข้าพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรม โดยส่วนใหญ่วิศวกรรมเครื่องกลจะใช้ทักษะในการประยุกต์มากกว่าทักษะอื่นๆ ดังนั้นในส่วนของทักษะโดยรวม หลักสูตรจะเน้นไปทางการทำความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ มากกว่าการจดจำ เน้นการปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้เพียงในตำรา

ในประเทศไทยของเรามีหลายสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตรส่วนใหญ่แล้ว ก็จะต้องให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มาพอสมควร เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดในระดับอุดมศึกษาที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความจำเป็น และมีความสำคัญมากในการเรียนรู้ต่อยอด ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากความรู้พื้นฐานแล้ว ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในส่วนของพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ หลังจากนั้นก็จะมีการเจาะลึกในด้านของความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม  นอกจากหลักสูตรแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่าตำราเรียนก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นสิ่งสำคัญต่อมาคือในส่วนของเครื่องมือในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  เป็นต้น

engineering-students

หลักสูตรของวิศวกรรมเครื่องกลในแต่ละสถาบันการศึกษาอาจจะมีการแยกรายวิชาออกได้ไม่เหมือนกัน บางสถาบันก็รวบไว้เป็นวิชาเดียว บางสถาบันก็แยกออกเป็นหลายรหัส หรือหลายวิชานั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามโดยรวมๆ แล้ว ความรู้ที่จะได้รับก็จะมีความเท่าเทียมกัน หรือได้รับความรู้ที่คล้ายกันนั่นเอง  ถึงอย่างไรวิศวกรรมเครื่องกลนั้นสามารถที่จะแยกออกได้เป็นอีกหลายหลักสูตร บางกหลักสูตรเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์  บางหลักสูตรเน้นเรือ บางหลักสูตรเน้นเกี่ยวกับเครื่องบินการบิน รวมไปจนถึงเน้นไปที่เครื่องกลในการผลิต เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งแต่ละหลักสูตรก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะเครื่องกลแต่ละอย่างนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เดียวกัน ส่วนประกอบ รวมไปจนถึงวงจรต่างๆ  จึงมีความแตกต่างกันออกไป หลักสูตรจึงมีความแตกต่างตามไปด้วย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นก็คือการปฏิบัติจริงนั่นเอง เป็นทักษะที่ทุกหลักสูตรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้งาน ฝึกทักษะจริงๆ  เพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเอง