Category: การอบรม

Joanne Weaver

อบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาติ

เราจะเปิดอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิศวกรไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาติ ในระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ปัจจุบันมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ที่ไม่มีใบอนุญาติในการทำงานรับรองมาตรฐาน เราจึงจัดมาการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมให้กับวิศวกรที่ต้องการใบอนุญาติ โดยเราจะแนะนำและพาไปทำการทดลองเพื่อขอใบอนุญาติ เพื่อแนะแนวเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาติ ทบทวนความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการสอบในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเข้าใจหลักการ การทำงานให้นึกถึงความปลอดภัยให้เป็นอันดับ 1  

Joanne Weaver

เปิดอบรม แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบการเดินสายไฟให้ตรงกับมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่เราออกแบบ วิธีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และ การซ่อมบำรุงไฟฟ้า ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เป็นการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และการใช้โปรแกรมDIgSILENT Power Factory สำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน การวิเคราะห์จัดการงบประมานของงานที่เราไปทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Joanne Weaver

เปิดอบรมฟรี โดยวิศวกกรรมออกแบบ ประจำปี 2560

เปิดอบรมฟรี โดยวิศวกกรรมออกแบบ ประจำปี 2560 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการออกแบบงานต่างๆ การออกแบบให้ตรงกับมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบระบบต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่เราออกแบบ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ออกแบบและหลักการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เป็นการประหยัดพลังงานอย่างนึง การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้โปรแกรม DPL Script สำหรับการวิเคราะห์ระบบที่ซับซ้อน การวิเคราะห์ของจัดการงบประมาน สำหรับผู้รับเหมา