เปิดอบรม แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

  • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การออกแบบการเดินสายไฟให้ตรงกับมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่เราออกแบบ
  • วิธีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และ การซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  • ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เป็นการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และการใช้โปรแกรมDIgSILENT Power Factory สำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน
  • การวิเคราะห์จัดการงบประมานของงานที่เราไปทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ