Author: Joanne Weaver

Joanne Weaver

วิวัฒนาการวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทยในปัจจุบัน

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิศวกรรมแต่ละสาขาวิชาก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ รวมไปจนถึงลักษณะของการประกอบอาชีพด้วย ในส่วนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อที่จะประดิษฐ์ ผลิตเครื่องกลต่างๆ นับว่าเป็นกำลังสำคัญมากๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้ประเทศพัฒนา โดยเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศใดก็ตามที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม คนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นจะมีอาชีพ แถมยังเป็นกำลังสำคัญในการส่งออก ช่วยให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนี้นับว่าเป็นสาขาที่เก่าแก่มากสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่จะคอยผลิตเครื่องกลต่างๆ ทำหน้าที่ในการติดตั้ง การดูแล รวมไปจนถึงการพัฒนา ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะใช่เครื่องทุ่นแรง มากกว่าใช้แรงงานคน หรือแรงงานสัตว์เหมือนในอดีต ดังนั้นในส่วนของการพัฒนาเครื่องกลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้แทนแรงงานคน และแรงงานสัตว์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างดี ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้วิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วย ในอดีตนั้นในส่วนของการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ อาจจะยังไม่มีทางเลือกมากเท่าปัจจุบัน อย่างเช่นในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องกลต่างๆ ในอดีตนั้นอาจจะมีวัสดุในการผลิตเพียงไม่กี่อย่าง แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลก จึงทำให้ในส่วนของการประดิษฐ์เครื่องกล มีความหลากหลายในการเลือกใช้วัสดุตามไปด้วยนั่นเอง นอกจากวัสดุแล้ว ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายเช่น โครงสร้างใหม่ๆ กลไกใหม่ๆ ระบบการทำงานเครื่องกลแบบใหม่ๆ เป็นต้น ประเทศไทยของเรานับว่าเป็นประเทศที่มีการเปิดการเรียนการสอน ในส่วนของสาชาวิศวกรรมศาสตร์อย่างหลากหลาย ทำให้สามารถที่จะสร้างนักศึกษา หรือบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมได้มากพอสมควร โดยเฉพาะในส่วนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งนับว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาก เพราะเป็นสาขาที่มีหน้าที่หลายอย่าง ที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรม …

Mechanical-engineering-students-red
Joanne Weaver

หลักสูตรการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาการอื่นๆ ในหลายๆ แขนง หลายๆ วิชาความรู้ ทั้งที่เป็นทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากนี้ในส่วนของผู้เรียนเองจะต้องมีทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย  เช่น ทักษะในการเรียนรู้ การทำงาน ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การมีความคิดสร้างสรรค์  การมองในแง่มุมที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ  เป็นต้น ซึ่งทักษะความรู้ดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆ ที่จะเอามาบูรณาการรวมกันในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญกับประเทศมากๆ ในส่วนของหลักสูตรการเรียนรู้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศ กับมหาลัย แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันซะมากกว่า เช่น การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ ความรู้ต่างๆ ความเข้าพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรม โดยส่วนใหญ่วิศวกรรมเครื่องกลจะใช้ทักษะในการประยุกต์มากกว่าทักษะอื่นๆ ดังนั้นในส่วนของทักษะโดยรวม หลักสูตรจะเน้นไปทางการทำความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ มากกว่าการจดจำ เน้นการปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้เพียงในตำรา ในประเทศไทยของเรามีหลายสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตรส่วนใหญ่แล้ว ก็จะต้องให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์มาพอสมควร เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดในระดับอุดมศึกษาที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความจำเป็น และมีความสำคัญมากในการเรียนรู้ต่อยอด ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากความรู้พื้นฐานแล้ว ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในส่วนของพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ หลังจากนั้นก็จะมีการเจาะลึกในด้านของความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม  นอกจากหลักสูตรแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่าตำราเรียนก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นสิ่งสำคัญต่อมาคือในส่วนของเครื่องมือในการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  เป็นต้น หลักสูตรของวิศวกรรมเครื่องกลในแต่ละสถาบันการศึกษาอาจจะมีการแยกรายวิชาออกได้ไม่เหมือนกัน บางสถาบันก็รวบไว้เป็นวิชาเดียว บางสถาบันก็แยกออกเป็นหลายรหัส หรือหลายวิชานั่นเอง …

Joanne Weaver

เครื่องมือสมัยใหม่ของวิศวกรรมเครื่องกล

ขึ้นชื่อว่าวิศวกรรมเครื่องกล ย่อมมีความเด่นในเรื่องของการออกแบบเครื่องกลในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่เรียนในด้านของวิศวกรรมเครื่องกลนั้น มักจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ในหลายๆ ด้านเข้ามาใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านเครื่องกลได้ โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในด้านของวิศวกรรมเครื่องกล มักจะได้ทำงานในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา จึงทำให้มีโรงงาน หลายๆ โรงงานเกิดขึ้นมากมาย และส่วนมากภายในโรงงานก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องกล ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาออกแบบการใช้งาน การติดตั้ง  รวมไปจนถึงการดูแลรักษา ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องกลที่ผ่านการออกแบบจากวิศวกรรมเครื่องกล กระบวนการเหล่านี้จะต้องถูกวางแผนมาอย่างดี แต่ในอดีตนั้นผู้ออกแบบจะมีเครื่องมีที่ใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไม่มากนัก แต่ปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จึงมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใหม่ ที่จะมาช่วยในกระบวนการของการออกแบบ ที่จะทำให้การออกแบบของวิศวกรรมเครื่องกลนั้นสะดวกขึ้น ทำได้ง่ายขึ้น แถมยังสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือออกแบบผลงานเครื่องกลให้ออกมาในหลายรูปแบบด้วย โดยเครื่องมือที่ว่านี้ถูกเรียกกันในชื่อ Computer Aided Design and Drafting หรือมีตัวย่อว่า CAD Computer Aided Design and Drafting นับว่าเป็นเครื่องมือ หรือโปรแกรมใหม่สำหรับนักออกแบบอย่างวิศวกรรมเครื่องกล  ที่จะได้ใช้มันในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก เพราะประโยชน์ของเครื่องมือตัวนี้นั้นมีประโยชน์ต่อวิศวกรรมเครื่องกลหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการย่นระยะเวลาในการออกแบบ ทำให้สามารถที่จะผลิตและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในระยะเวลาสั้นๆ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจของการผลิตและการออกแบบสมัยใหม่ ที่ได้นำเอาความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ …

Joanne Weaver

ความสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมนับว่าเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แถมยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี มักจะขึ้นอยู่กับบุคลากรที่เก่ง และดีของประเทศนั้นๆ ด้วย อย่างเช่นในประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากพอสมควร มีบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศหลายๆ บริษัทมาลงทุนอยู่ เมื่อเรากล่าวถึงอุตสาหกรรม สิ่งที่ตามมาในความคิดคงหนีไม่พ้นเครื่องจักร  ซึ่งในอดีตนั้นอุตสาหกรรมเริ่มต้นตอนที่คนรู้จักการสร้างเครื่องจักรขึ้นมา เพื่อใช้ในการทุ่นแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกกันเลยทีเดียว  แต่ก่อนที่จะได้มาซึ่งนวัตกรรม หรือเครื่องจักรที่ช่วยทุ่นแรงคนนั้น จะต้องถูกวางแผน ถูกออกแบบโดยนักวิศวกรรมผู้มีความรู้ทางด้านการประดิษฐ์ การออกแบบ มาก่อน โดยสาขาทางวิศวกรรมดังกล่าว ในปัจจุบันถูกเรียกว่า วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งประเทศไทยของเราก็มีมหาลัยหลายมหาลัยที่เปิดสอนด้านสาขานี้ แล้วก็มีนักศึกษาหลายคนที่สำเร็จการศึกษาจากด้านนี้มา  คนเหล่านี้จึงเป็นแรง หรือกำลังสำคัญในการพัฒนาในส่วนของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้อย่างมาก เพราะผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล จะมีความสามารถในการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงาน  ยิ่งถ้าหากว่าบุคลากรของประเทศมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถที่จะประดิษฐ์เครื่องจักรกลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ  แถมยังทำให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย อุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือครอบครัวหลายๆ ครอบครัวให้สามารถที่จะอยู่รอด มีอาชีพได้  สามารถที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัว  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ดังนั้นการที่จะมีภาคอุตสาหกรรมที่ดี  เราเองก็ต้องมีนักวิศวกรรมเครื่องกลที่ดีมาก่อน  จากนั้นคนเหล่านี้ก็จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การพัฒนา นวัตกรรม หรือเครื่องกลต่างๆ ได้  ยิ่งอุตสาหกรรมมีความล้ำหน้ามากแค่ไหน  รายได้  …

Joanne Weaver

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล ถือว่าเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ศาสตร์หนึ่ง เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรรม ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก เพราะวิศวกรรมเครื่องกลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจะมีหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นคือการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการติดตั้ง รวมไปจนถึงการบำรุงรักษา เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม ก็จะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง คนส่วนใหญ่มีรายได้ดี สามารถเลี้ยงชีพได้ ดังนั้นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับวิศวกรรมเครื่องกล ทำให้มีผลพวงไปจนถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วยนั่นเอง ในส่วนของภาควิชาวิสวะกรรมเครื่องกล ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย มีหลายสถาบันที่เปิดสอนในภาคนี้ อย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนี้ ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต ประดิษฐ์ คิดค้น และสุดท้ายคือการบำรุงรักษา ซึ่งถ้าหากมองรวมๆ เราจะสังเกตได้ว่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะมีความรู้ในแบบองค์รวม มีความครอบคลุม ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีความรู้ทางด้านวิทศาสตร์ที่ครบด้าน ทั้งเคมี ฟิสิกส์ รวมไปจนถึงกลศาสตร์ การประยุกต์ต่างๆ  การออกแบบเครื่องยนต์ พื้นฐานหุ่นยนต์ ระบบความร้อน ความเย็น …

Joanne Weaver

อบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาติ

เราจะเปิดอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิศวกรไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาติ ในระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ปัจจุบันมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ที่ไม่มีใบอนุญาติในการทำงานรับรองมาตรฐาน เราจึงจัดมาการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมให้กับวิศวกรที่ต้องการใบอนุญาติ โดยเราจะแนะนำและพาไปทำการทดลองเพื่อขอใบอนุญาติ เพื่อแนะแนวเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาติ ทบทวนความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการสอบในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเข้าใจหลักการ การทำงานให้นึกถึงความปลอดภัยให้เป็นอันดับ 1  

Joanne Weaver

เปิดอบรม แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบการเดินสายไฟให้ตรงกับมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่เราออกแบบ วิธีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และ การซ่อมบำรุงไฟฟ้า ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เป็นการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ และการใช้โปรแกรมDIgSILENT Power Factory สำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน การวิเคราะห์จัดการงบประมานของงานที่เราไปทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Joanne Weaver

เปิดอบรมฟรี โดยวิศวกกรรมออกแบบ ประจำปี 2560

เปิดอบรมฟรี โดยวิศวกกรรมออกแบบ ประจำปี 2560 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการออกแบบงานต่างๆ การออกแบบให้ตรงกับมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบระบบต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่เราออกแบบ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ออกแบบและหลักการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เป็นการประหยัดพลังงานอย่างนึง การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้โปรแกรม DPL Script สำหรับการวิเคราะห์ระบบที่ซับซ้อน การวิเคราะห์ของจัดการงบประมาน สำหรับผู้รับเหมา